Jump to the main content block

Guidelines-for-MBA - Những hướng dẫn chung về chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Khoa Quản trị Kinh doanh - Đại học Aletheia

Những hướng dẫn cơ bản dành cho học viên theo học chương trình thạc sĩ

(Guidelines for Master’s Degree Students)

 

1. Mỗi học viên phải hoàn thành tối thiểu 36 tín chỉ, chưa tính  luận án.

 

2. Mỗi học viên phải hoàn tất các môn học về kế toán (ít nhất là 6 tín chỉ) và các môn học về thống kê ở bậc cử cử nhân. Nếu chưa đủ điều kiện, học viên phải ghi danh vào các môn học sau: Kế toán Căn bản và Thống kê Ứng dụng trong năm học đầu tiên.

 

3. Mỗi học viên phải trình bày đề tài luận án của mình theo các quy định của nhà trường trong học kỳ đầu tiên của năm học thứ hai của mình. Học viên phải mời một giảng viên trong khoa để làm cố vấn cho luận án của mình. Nếu vì lý do nào đó học sinh không tìm được cố vấn cho luận án của mình, giáo viên chủ nhiệm hoặc trưởng khoa sẽ chỉ định cố vấn cho bạn. Mỗi giảng viên làm việc toàn thời gian chỉ có thể tư vấn tối đa ba (3) sinh viên từ cùng một khoa, bao gồm cả những người từ chương trình Executive MBA.

 

Lưu ý: Nếu học viên không thể tìm được cố vấn phù hợp với đề tài của mình, học viên đó có thể nộp đơn để mời giáo viên toàn thời gian từ một khoa khác làm cố vấn và phải được phê duyệt bởi trưởng khoa. Tuy nhiên, không có sự đảm bảo rằng giáo viên được chọn sẽ đồng ý. Giáo viên toàn thời gian được phép tư vấn cho hai (2) học viên làm luận án thạc sĩ từ các khoa khác nhau trong cùng một trường đại học. Các cố vấn được mời tham gia không thuộc cùng một trường đại học phải tuân thủ các yêu cầu của hội đồng giáo viên chuyên trách

 

4. Trong một học kỳ thông thường, mỗi ứng viên của chương trình Thạc sỹ phải có khả năng xuất bản một bài báo trong một tạp chí chuyên ngành hoặc trình bày tại một cuộc hội thảo khoa học, ở cấp quốc gia hay quốc tế. Trong cả hai trường hợp, bài báo hoặc bài trình bày tại cuộc hội thảo phải mang tên trường và khoa "Đại học Aletheia - khoa Quản trị kinh doanh" vì đây là điều kiện để bảo vệ luận án. Khoa sẽ yêu cầu đính kèm một lá thư chấp nhận chính thức từ tạp chí quốc gia / quốc tế hoặc xuất bản trong một cuộc hội thảo làm bằng chứng chứng minh ứng viên đó đủ điều kiện trước khi ứng viên tiến hành bảo vệ luận án của mình.

 

5. Học viên phải hoàn thành tất cả các môn học chính trong khung chương trình. Nếu học viên không vượt qua được một số môn học chính, học viên có thể đăng ký để học lại môn học tương tự tại một khoa khác hoặc chương trình khác, và phải được sự chấp thuận của trưởng khoa. Điều này ngoại trừ các lớp  học tự chọn nơi mà học viên có thể tự do tham gia.

 

6. Học viên là người nước ngoài được miễn Quy định số. 5. Học viên là người nước ngoài được phép đăng ký các môn chính từ các khoa khác, miễn là có sự đồng ý trước của trưởng khoa và giảng viên phụ trách khóa học đó.

 

7. Yêu cầu về tiếng Anh hoặc các yêu cầu ngoại ngữ khác khi tốt nghiệp: Học viên phải vượt qua kỳ kiểm tra trung cấp GEPT hoặc một bài kiểm tra tương đương với các ngoại ngữ khác trước khi bắt đầu năm học thứ hai. Nếu không, học viên phải ghi danh học 4 tín chỉ của các khóa học tiếng Anh theo sự chấp thuận của trưởng khoa.

 

8. Các lớp học ngôn ngữ do các khoa khác tổ chức có thể được ghi danh và được tính là tín chỉ hợp lệ nếu được sự đồng ý của cố vấn luận án.

 

9. Học viên MBA có thể làm việc cùng với giáo sư để hoàn thành các dự án nghiên cứu đặc biệt nhưng không quá hai trường hợp đồng thời.

 

10. Nếu có vấn đề không được quy định trong hướng dẫn này, Trưởng khoa có thể yêu cầu tổ chức cuộc họp bất cứ lúc nào để bổ sung hoặc sửa đổi.

 

11. Các sửa đổi đối với các hướng dẫn này sẽ có hiệu lực theo quyết định của hội đồng khoa.

Click Num: